DelSam IV fokuserar på ungdomars medverkan

23.09.2015 kl. 14:28
DelSam IV har kommit igång. Vårt projektteam har utmanat sig själv till att med nya sätt förverkliga de ungas medverkan och delaktighet. Vi går in med öppet sinne och strävar efter att genomföra processer, vars målsättning är klar, men innehåll och resultat är ännu oklara.

DelSam projekthelheten är inne på sitt fjärde projekt. Alla DelSam-projekten har haft två utgångspunkter; ungdomarnas medverkan och samverkan och samarbete mellan olika aktörer.  När man ser på den utvärderingen som gjordes under våren på DelSam projekten I-III, ser man att trots att det var har varit fråga om relativt små projekt så har projekten nått många personer. I projekten har vi arbetat med frågor kring samarbete och delaktighet. I de olika aktiviteterna har deltagit ca 470 professionella och 135 ungdomar, på ett stort geografiskt område.

 

Att arbeta med frågor kring medverkan, delaktighet, brukarperspektiv är krävande. Det förutsätter att de professionella är villiga att verkligen lyssna på vad i detta fall de unga har att säga. Den professionella bör kunna sätta sina förutfattade meningar åt sidan och vara intresserad och villig att ändra på sitt sätt att arbeta, om det kommer fram dylika önskemål och tankar.

 

 Vi vet utgående från erfarenheter från bland annat ”Nuoret kehittäjät” (se t.ex. http://www.socca.fi/kehittaminen/lastensuojelu/nuorten_kehittajien_ryhma ) att deltagande i utvecklandet av servicen var betydelsefullt bland annat med tanke på de ungas självkänsla. Även forskning visar att bästa resultat av socialt arbete får man om klienten tas med som en aktiv medborgare i arbetet och i planeringen av hens framtid. För den ungas del handlar om att väcka deras insikt om problemens orsaker, deras rättigheter och service samt om att stöda deras eget ansvarstagande om sin situation (Saikkonen et al 2015: Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_89_net_0.pdf).    

 

I de tidigare DelSam projekten har de unga har involverats på olika sätt, via BIKVA, framtidsdialog, smiletaggning etc. Oftast har dessa varit punktinsatser och ofta dessa insatser varit planerade utgående från de professionellas intresse. Nu under den fjärde projektfasen har vi kommit överens om att försöka vända på kakan. Vi börjar vårt arbete med ungdomarna, med att vara närvarande, lyssna in vad de tänker och tycker, för att sedan planera aktiviteterna för unga och de professionella. Vi utmanar oss själva genom att ge oss in i processer som vi inte vet vad de resulterar i, det får tiden visa. Vi har sagt att tanken är att vi vill höra de unga, vi vill använda deras tankar och åsikter som grund för det fortsatta arbetet. Vår målsättning är att de ungas deltagande förstärks, att vi använder sådana metoder som de unga upplever sig bekväma med. Vi får säkert material till ett seminarium (traditionsenligt på Runebergsdagen 5.2.2016), men vi har också lovat att ifall de unga vill att vi förmedlar ett budskap till professionella, till lokala beslutsfattare, till nationella beslutsfattare, så kommer vi att göra vad vi kan för att nå ut med det. Vi vill att de unga skall känna att vi värdesätter deras erfarenhet, åsikter och tankar och vi hoppas kunna visa att också andra gör det.

 

I Nyland har arbetet kommit igång med verkstadsungdomar på SVEPS och på KOI i Raseborg. Vi deltar i verkstadsverksamheten en dag i månanden. Där jobbar vi utgående från ungdomarnas tankar, behov och önskemål och behandlar olika teman, på olika sätt. Hur vet vi inte ännu? Den andra målgruppen för arbetet i Nyland är högstadieungdomar, var och hur det blir är ännu oklart. I Österbotten samlar vi i detta nu information i samarbete med Österbottens ungdomsportal Decibel www.decibel.fi, där vi via en webenkät försöker samla teman som är av betydelse för ungdomar i Österbotten. I ett senare skede kommer vi också i Österbotten att arbeta konkret med unga, men med vem och var, är ännu lite oklart.

 

Intresserad att höra mera?

Aktuell information publiceras på DelSam hemsidan http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam_4/

eller ta kontakt med Mia mia.montonen(at)fskc.fi tfn 040 591 3031

Mia Montonen