FORSKARSOCIALARBETARE 2014-2015

Forskarsocialarbetarnas slutrapporter:

Mångprofessionell samverkan och brukarperspektiv (von Kraemer 2016)

Unga och psykisk ohälsa - praktikforskning i Helsingfors (Westerback 2016)

 

===

Seminariet SKILLNADEN II – Samverkan som strategi gick av stapeln den 24 november 2015 i SFV Huset G18 i Helsingfors. Arrangörer var Mathilda Wrede-institutet i samarbete med Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk.

Seminariet riktade sig till professionella som i sitt arbete möter svenskspråkiga unga, till studerande, lärare, forskare och andra intresserade. Ett 50-tal personer deltog i tillfället, som var det avslutande seminariet i anslutning till Mathilda Wrede-institutets forskarsocialarbetares tvååriga forsknings- och utvecklingsprojekt angående ungas erfarenheter av de svenskspråkiga tjänsterna för unga med psykisk ohälsa och utveckling av det sektoröverskridande mångprofessionella arbete med unga som löper risk för utanförskap.

Seminariet inleddes med välkomsthälsning av specialplaneraren Tua Heimonen från Helsingfors stad. Därefter fick deltagarna njuta av sång och musik framförd av ungdomar från Musik- och kulturskolan Sandels.

Forskarsocialarbetaren, Frida Westerback, presenterade preliminära resultat från sin forskning, under rubriken Unga och psykisk ohälsa – att utveckla praktiken genom samverkan och forskarsocialarbetaren Bettina von Kraemer presenterade sin forskning om Mångprofessionellt arbete som befrämjar delaktighet.

Forskarsocialarbetarnas presentationer finns här:

Frida Westerbacks presentation
Bettina von Kraemers presentation

”Guide för ett lyckat nätverksmöte”, de två sista bilderna i Bettina von Kraemers presentation, är utvecklad av en mångprofessionell arbetsgrupp och får gärna kopieras och tas i bruk.

Professor Berth Danermark från Örebro universitet i Sverige avslutade förmiddagen med en föreläsning med rubriken Samverkan som strategi. Han betonade bland annat skillnaden mellan att samarbeta och att samverka i mångprofessionella nätverk och behovet av tålamod och tid i utvecklingsarbeten som berör ändringar av paradigm och handlingsmönster mellan sektorindelade organisationer.

Berth Danermarks presentation

Brukarperspektivet har varit det ledande perspektiven i forskarsocialarbetarnas uppdrag under 2015 och seminariets eftermiddags-session inleddes med en videohälsning från unga brukare till professionella på fältet.

Specialplaneraren Tua Heimonen presenterade Helsingfors stads utredningar och strategier för att utveckla stadens tvåspråkighet.

Tua Heimonens presentation

Seminariet avslutades med en mångprofessionell paneldiskussion under ledning av professor Ilse Julkunen. Under diskussionen framkom bland annat att det finns gott om svenskspråkiga nätverk där samarbetet fungerar bra, men det finns behov av att utveckla mångprofessionella samverkan i klientarbetet. Förslaget var: Minska samarbetet och öka samverkan! Gemensamma mångprofessionella utbildningar och lägre tröskel för att inbjuda till samarbete sågs som konkreta åtgärder som förstärker samverkan, samt ledningens kontinuerliga stöd för utvecklingsarbetet.

Behovet av att samverkan utgående från de svenskspråkiga ungas behov av fungerande servicekedjor är konstaterat och utvecklingsarbetet fortsätter på många plan. Vi är glada över att ha haft möjlighet att bidra till denna process.

Bettina von Kraemer och Frida Westerback

 

===

Slutseminarium tisdagen den 24.11.2015 kl.8.30-15.00.

Program för slutseminarium här.

Seminariet riktar sig till professionella som i sitt arbete möter svenskspråkiga unga, studerande, lärare, forskare och andra intresserade. Seminariet är avgiftsfritt.

Anmälan senast 17.11.2015 via länken:
https://www.webropolsurveys.com/S/0D51FEF3185A949F.par

===

Forskarsocialarbetarnas forskningsplaner för 2015:

Mångprofessionell praxis som befrämjar delaktighet i arbetet med unga (von Kraemer 2015)

Från ungdomsperspektiv till mångprofessionell praxis – ungas syn på svenskspråkiga välfärdstjänster i Helsingfors (Westerback 2015).

Forskarsocialarbetarnas mellanrapporter 2014:

Mångprofessionell service för svenskspråkiga unga i behov av stöd (von Kraemer 2015)

”När det har brustit på många ställen i vuxenvärlden, i föräldraskapet, i skolvärlden, hos oss yrkesmänniskor” – professionellas perspektiv på unga i servicesystemet (Westerback 2015)

===

Informationstillfälle om ’Välfärdsberättelsen om de unga i Helsingfors’
(Nuorten hyvinvointikertomus)

Tidpunkt: 20.5.2015 kl.14-16
Plats: Tietokeskus/Faktacentralen, Broholmsgatan 18-20 A-trappan, 5 vån. (Runda huset, iso neuvotteluhuone) http://www.hel.fi/www/tieke/sv/detta-ar-faktacentralen/

Hur använda den information som finns tillgänglig inom Välfärdsberättelsen om 15-29-åriga unga i Helsingfors (Nuorten hyvinvointikertomus)?

Ta del av Välfärdsberättelsens informationstillfälle, som arrangeras av Helsingfors stad och innehåller information om hur använda välfärdsberättelsens innehåll i praktiken. Under tillfället bekantar vi oss med statistik, indikatorer, grafer, hur använda tillgänglig data och hur dra nytta av denna information i ditt arbete. Tillfället lämpar sig för dig som jobbar med unga och är i behov av statistisk information och forskning.

Tillfället leds av specialforskare Stina Högnabba och Sanna Ranto. Evenemanget är tvåspråkigt (svenska och finska).

Välfärdsberättelsen: http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/   
Kort presentation på svenska: http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/sites/default/files/files/page/valfardberattelsen.pdf

Anmälningar (senast 15.5):    Frida Westerback, frida.westerback@hel.fi

===

Seminariet SKILLNADEN
Från vision till handling i arbetet med unga
18.11.2014 // G18

Material från seminariet:

Seminarieprogrammet

Bettina von Kraemers presentation
Frida Westerbacks presentation
Tove Hertzbergs presentation
Sauli Suominens presentation
 
Sammanställning av den interaktiva delen.

===

Bettina von Kraemer och Frida Westerback forskar i och utvecklar det mångprofessionella arbetet bland svenskspråkiga unga under 25 år. Forskningsuppgiften är kopplad till samarbetet mellan Helsingfors social- och hälsovårdsverk och Mathilda Wrede-institutet och forskarsocialarbetarnas arbetsplats är i Mathilda Wrede-institutets och Ab Det finlandssvenska kompetenscentrets utrymmen på Georgsgatan 18.

Tyngdpunkten i forsknings och utvecklingsuppdraget är att utreda och pilotera strukturer för ett fungerande mångprofessionellt samarbete mellan myndigheter och tredje sektorns serviceproducenter som erbjuder service på svenska för 13-25 åringar.

Fokus på Bettinas forskning ligger på mångprofessionellt arbete och samarbetsstrukturer. Tyngdpunkten i forskningen är att kartlägga hur de ungas situation tolkas av det professionella nätverket, identifiera de centrala aktörerna och utreda arbetsfördelningen mellan de professionella samt utreda utvecklingsmöjligheter och visioner.

Fridas forskning berör ungas mentala ohälsa och vårdkedjorna på svenska i Helsingfors. Målet är att utveckla identifiering av de ungas behov av särskilt stöd inom olika sektorer. Tyngdpunkten i forskningen är att kartlägga hur de ungas situation tolkas av de olika samarbetsparterna, identifiera de kritiska områdena, analysera kritiska händelser och vårdprocesser samt initiera samarbetsformer.

Uppdraget för år 2015 berör att utreda ungas mångdimensionella och mångtydiga behov av stöd och service i samarbete med social- och hälsovården samt tredje sektorns aktörer. Målet är att utveckla identifieringen av de ungas behov av särskilt stöd. Under år 2015 ligger fokus på brukarmedverkan samt analysering av kritiska faktorer genom mångprofessionella nätverk.