Murtonen Emma: Unga vuxna som utvecklare av välfärdsservice - Ett delaktighetsperspektiv (Magisteravhandling, april 2019)

Puustinen Annika: ”Roligare här än att vara hemma och göra inget” Ungas erfarenheter av ungdomsverkstaden Koi – en Bikva- utvärdering (Masterarbete 2016)

Baarman Johanna. Brukarmedverkan i utvecklingsarbete. En kvalitativ fallstudie av brukarnas roll och medverkan i utvecklingsarbete vid FSKC. (Masterarbete 2016)

Westerback, Frida: "Man kommer dit med någon form av problematik, men utöver det är det ett socialt forum för att inte behöva vara ensam" - professionella vuxnas uppfattning om stöd för unga online (november 2014)

Nyman, Hanna: Ungdomars attityder till arbete - en kvalitativ undersökning om arbetets betydelse (oktober 2014)

Kortman, Annette: Den osynliga pappan? - En etnografisk fallstudie kring socialarbetarens uppfattningar om pappor inom barnskyddet (december 2013)

Tallberg, Annette: Varför beställar-utförarmodellen? Valet av samarbetsmodell inom samkommunen K5 granskat ur ett institutionellt perspektiv (september 2012)

Bäckman, Irene: Traumatiska upplevelser i arbete och privatliv. En kvantitativ undersökning av samband mellan traumabakgrund och psykiskt välbefinande bland finlandssvenska socialarbetare (april 2011)

Koskinen, Raija: Asiakastietojärjestelmän muutos lakisääteisessä lastensuojelun sosiaalityössä - jännitteistä toimijuutta (mars 2011)

Bergman-Pyykkönen, Marina: "...för jag berättar ju det här också för mig själv." Aktionsforskning om livsberättelser som redskap i arbete med arbetslösa (april 2009) eller (FSKC Rapport 2/2010)

Blomqvist-Åkermarck, Monica: Socialarbetarens expertis i det multiprofessionella teamet - en studie i socialt arbete på A-kliniker (september 2007)

Westerling, Marika: Kalevala för alla- Teater, invandrare och solidarisk integration (FSKC Rapport 5/2009)

Johansson-Juup, Kerstin. & Österlund-Holmqvist, Eivor: Ny praktik i socialt arbete. Samverkan i gränslandet mellan skola och socialbyrå- en ny utmaning på en gemensam agenda? (maj 2008)

Rif, Belinda: "Ord mot ord"- En fallstudie om barnskyddssocialarbetares tolkningar kring utredningsprocessen av misstänkt sexuellt utnyttjande av barn i närförhållanden (maj 2008)

Ek-Lindström, Malin: Berättelser om hjärnskada- Ett narrativt anhörigperspektiv i socialt arbete (april 2008)

Pontán, Anne: Att arbeta i par inom äldreomsorgen- aktionforskning om socialhandledare och socialarbetare perspektiv inom närståendevården  (maj 2008) (FSKC Rapport 6/2008)

von Kraemer, Bettina: Varför inte familjerådslag? En fråga om metod eller ontologi? (maj 2008)

Englund, Gunilla: "Det är som att komma hem"- betydelsen av svenskspråkig serivce för klienter inom socialservice (FSKC Rapport 4/2008)
(Raportti myös suomeksi: FSKC Rapport 3/2008)

Eklund, Tove: "Vi får nog säga vad vi vill men det påverkar inte" - ett kritiskt perspektiv av barns upplevelser av delaktighet i skolmiljön (december 2007)

Lunabba, Harry: Konstruktionen av pojkars klientskap och pojkdom i barnskyddsarbete (Pärmen) (maj 2007)

Boström, Johanna: Tidigt socialt stödarbete med invandrarfamiljer - ett brukarperspektiv (april 2006)

Andtfolk, Maria: Klientperspektiv på barnskyddets initialbedömning i Helsingfors (april 2006)

Levälahti, Johanna: Egen vilja och andras hjälp: Om sociala nätverk och social stöd i förändringsprocessen från alkoholmissbruk till nykterhet (december 2005)